CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố mặt hàng Lược, hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bạn đang xem: Các mẫu hoa cầm tay cô dâu

– Xưởng ăn hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, ý trung nhân Đề, Long Biên, Hà Nội.


*

Hoa Cưới cầm tay HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới cầm tay HT-609

450.000đ


*

Hoa di động cầm tay HT-619


Liên hệ


*

Hoa di động cầm tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-620

Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-253

450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-401


450.000đ


Hoa cầm tay HT-617


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-420


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-618


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-402


500.000đ


Hoa cầm tay HT-614


Liên hệ


Hoa cầm tay HT-616


Liên hệ


Hoa di động HT-408


450.000đ


Hoa cầm tay HT-613


Liên hệ


Hoa di động HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa cầm tay HT-403


600.000đ


Hoa di động HT-400


700.000đ


Hoa cầm tay HT-239


800.000đ


Hoa di động HT-314


900.000đ


Hoa cầm tay HT-591


500.000đ


Hoa cầm tay HT-592


600.000đ


Hoa di động HT-598


700.000đ


Hoa cầm tay HT-593


900.000đ


Hoa di động HT-421


400.000đ


Hoa di động HT-419


450.000đ


Hoa di động HT-590


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-412


600.000đ


Hoa di động HT-404


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-202


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-329


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-422


400.000đ


Hoa cầm tay HT-511


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-410


500.000đ


Hoa cầm tay HT-416


600.000đ


Hoa cầm tay HT-406


700.000đ


Hoa cầm tay HT-224


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-218


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-426


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-424


450.000đ


Hoa di động HT-414


500.000đ


Hoa di động HT-423


600.000đ


Hoa di động HT-407


700.000đ


Hoa cầm tay HT-237


800.000đ


Hoa di động HT-234


900.000đ


Hoa di động HT-433


400.000đ


Hoa cầm tay HT-431


450.000đ


Hoa cầm tay HT-417


500.000đ


Hoa cầm tay HT-425


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-409


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-204


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-217


900.000đ


Hoa cầm tay HT-551


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-439


450.000đ


Hoa di động HT-418


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-430


600.000đ


Hoa cầm tay HT-413


700.000đ


Hoa cầm tay HT-225


800.000đ


Hoa cầm tay HT-213


900.000đ


Hoa di động HT-572


400.000đ


Hoa cầm tay HT-444


450.000đ


Hoa cầm tay HT-427


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-437


600.000đ


Hoa cầm tay HT-415


700.000đ


Hoa di động HT-110


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-229


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-347


400.000đ


Hoa cầm tay HT-446


450.000đ


Hoa cầm tay HT-429


500.000đ


Hoa di động HT-441


600.000đ


Hoa cầm tay HT-428


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-341


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-454


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-435


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-448


600.000đ


Hoa cầm tay HT-432


700.000đ


Hoa di động HT-308


500.000đ


Hoa cầm tay HT-463


450.000đ


Hoa di động HT-436


500.000đ


Hoa di động HT-453


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-434


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-538


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-438


500.000đ


Hoa di động HT-460


600.000đ


Hoa cầm tay HT-540


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-442


500.000đ


Hoa di động HT-461


600.000đ


Hoa cầm tay HT-449


700.000đ


Hoa cầm tay HT-541


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-443


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-465


600.000đ


Hoa di động HT-451


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-543


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-445


500.000đ


Hoa di động HT-466


600.000đ


Hoa cầm tay HT-467


700.000đ


Hoa cầm tay HT-545


450.000đ


Hoa cầm tay HT-447


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-470


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-473


700.000đ


Hoa cầm tay HT-561


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-452


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-471


600.000đ


Hoa cầm tay HT-554


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-555


450.000đ


Hoa di động HT-455


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-474


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-571


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-562


450.000đ


Hoa cầm tay HT-456


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-534


600.000đ


Hoa cầm tay HT-577


700.000đ


Hoa di động HT-568


450.000đ


Hoa cầm tay HT-458


500.000đ


Hoa di động HT-536


600.000đ


Hoa di động HT-580


700.000đ


Hoa di động HT-569


450.000đ


Hoa cầm tay HT-459


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-542


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-513


700.000đ


Hoa di động HT-576


450.000đ


Hoa cầm tay HT-462


500.000đ


Hoa di động HT-547


600.000đ


Hoa cầm tay HT-312


700.000đ


Hoa di động HT-579


450.000đ


Hoa cầm tay HT-464


500.000đ


Hoa cầm tay HT-548


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-351


700.000đ


Hoa cầm tay HT-584


450.000đ


Hoa cầm tay HT-468


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-549


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-342


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-585


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-469


500.000đ


Hoa cầm tay HT-550


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-201


700.000đ


Hoa di động HT-589


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-472


500.000đ


Hoa cầm tay HT-552


600.000đ


Hoa cầm tay HT-207


700.000đ


Hoa cầm tay HT-507


450.000đ


Hoa cầm tay HT-535


500.000đ


Hoa di động HT-553


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-220


700.000đ


Hoa cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa di động HT-558


600.000đ


Hoa cầm tay HT-203


700.000đ


Hoa cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa di động HT-558


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-560


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-477


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-478


500.000đ


Hoa di động HT-502


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới di động HT-281

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-214

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-250

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-269

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-240

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-265

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-263

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới di động HT-252

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới di động HT-259

400.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-102

350.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-262

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-260

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-255

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-270

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-238

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-161

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-164

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-228

700.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-226

900.000đ


Hoa di động Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể bạn quan tâm: Thuê xe Cưới – Hoa trang trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới nuốm tay, cô dâu có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa đều giúp tôn lên vẻ rất đẹp của mình. Hay sẽ chọn lựa hoa tươi là chính bới sự đa dạng mẫu mã trong chủng loại mã, color và tươi vui hơn. Mặc dù nhiên, hoa ráng tay bằng lụa cũng đều có những ưu thế độ bền cao, sử dụng dễ chịu ko bị dập, lại hoàn toàn có thể giữ lại làm cho kỷ niệm.

Xem thêm: Lồng Nhạc Vào Video Online Miễn Phí, Cách Ghép Nhạc Vào Video Online Nhanh, Chất Lượng

1. Hoa di động cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đấy là kiểu hoa cưới di động cầm tay phổ biển lớn nhất, bởi kiểu dáng nhỏ gọn, 1-1 giản, dịu nhàng không khiến vướng víu khi cố trên tay đi lại. Hoa di động cầm tay dạng tròn được kết thành từ nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ từ thành các lớp làm ra tròn. Đặc điểm: thiết kế đơn giản, nhỏ gọn hoa được cắm vào một trong những khối mút tròn không yêu cầu để cả cuống, tay cầm nhẹ, thuận lợi chụp hình ảnh ở ngẫu nhiên góc độ nào, kết hợp nhiều các loại hoa với lại màu sắc cuốn hút cho bó hoa cưới nạm tay. Hoa phù hợp cho thứ hạng hoa di động dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng ngắn gồm nhiều bông hoa được xếp theo lắp thêm tự cao thấp khác biệt quanh trục tròn, những bông hoa xòa ra tạo thành thành hình mái vòm. Kiến tạo hoa cố kỉnh tay kiểu dáng này bạn tiện lợi kết thích hợp nhiều loại hoa lá khác nhau hoặc chỉ sử dụng 1 các loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ tiến hành thắt dây ruy băng thướt tha nữ tính. Hoa tương thích cho đẳng cấp hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu mã đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động cô dâu dạng thác nước

Đây là phong cách hoa cưới núm tay thịnh hành ở các nướ Châu Âu, phần hoa khổng lồ được xếp sống trên đỉnh và nhỏ dại dần xuống phía dưới và kết thành từ tương đối nhiều bông hoa phệ nhỏ. Thi công hoa di động dạng này khá cổ điển, sang trọng trọng, phần đuôi rũ dài chuyển động uyển đưa theo nhịp cách của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mượt mại. Một số loại hoa thích hợp cho đẳng cấp hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài những yếu tố trên, khi chọn hoa cưới di động cô dâu đề xuất phải để ý một vụ việc sau:

+ Chọn hoa di động cầm tay cùng tông với phong cách trang trí tiệc cưới: phông nền tô điểm tiệc cưới số đông sẽ theo một tông màu chủ đạo, đồng hóa từ khăn trải bàn, nền, rạp cho tới cổng hoa và trang phục cô dâu chú rể. Bởi vì thế, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải tương xứng với phong cách trang trí tiệc cưới sẽ sở hữu đến cho mình sự kết hợp tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất.

+ Chọn hoa di động cô dâu tương xứng với cỗ váy cưới: Để mang đến một vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mang đến cô dâu trong ngày cưới, không chỉ với trang điểm, trang phục và phụ kiện, hoa cầm tay cô dâu cũng cần tương xứng với giao diện trang phục tiến bộ hay truyền thống, váy white color hay color đỏ. Một bóa hoa cưới cầm tay đẹp và cân xứng sẽ làm nàng dâu càng thêm rất nổi bật và tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới di động cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa trong năm sẽ có những một số loại hoa riêng đưa về nhiều vẻ đẹp khác nhau và cũng ảnh hưởng lớn đến chi tiêu bó hoa cầm tay. Đó cũng là lý do các cô dâu hãy lựa chọn hoa di động theo mùa để đảm bảo có một bó hoa đẹp mắt lại đảm bảo tính kinh tế.