Hàm Int() và hàm Mod() là 2 hàm cơ bạn dạng dùng để xử lý tác dụng của phép phân chia trong Excel. Hàm Int() và hàm Mod() hay được áp dụng để đo lường và tính toán số tuần, số ngày lẻ, tính số bộ, số bó, dùng để làm xác định chẵn, lẻ, tính số nguyên, mang số dư của một phép toán, …


*

A. Hàm Int()

1. Chức năng của hàm Int() trong Excel

Hàm Int() trong Excel dùng để đưa số nguyên của một số (hay một phép toán nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng làm cắt bỏ phần thập phân (phần số lẻ) của số n.Bạn vẫn xem: cách tính số ngày lẻ vào excel

2. Cấu trúc của hàm Int() vào Excel

Int(n)

Giải thích:

n: Là 1 số hay là một phép toán nhân chia.

Bạn đang xem: Cách tính số ngày lẻ trong excel

3. Ví dụ như về hàm Int() vào Excel

Ví dụ 1: Nhập quý hiếm ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => kết quả trả về đã là 12Ví dụ 2: Nhập quý hiếm ô A2 là 7, quý hiếm ô A3 là 5. Trên ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => tác dụng trả về sẽ là 1. Bởi vì 7 phân chia cho 5 được 1.4. Hàm Int() đã lấy số nguyên của hiệu quả là 1.

B. Hàm Mod()

1. Chức năng của hàm Mod() vào Excel

Hàm Mod() trong Excel dùng để đưa số dư của phép chia 2 số n cùng m.

2. Cấu trúc của hàm Int() vào Excel

Mod(n,m)

Giải thích:

n: là số bị chia.

3. Lấy ví dụ về hàm Mod() trong Excel

Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 7, quý giá ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => kết quả trả về đã là 2. Bởi 7 phân chia cho 5 được một và dư 2. Hàm Mod() vẫn lấy số dư là 2.

Xem thêm: - Hình Ảnh Buông Tay Vì Tình Yêu Chúng Ta Đã Hết

Ví dụ 2: phụ thuộc vào hàm Mod() và hàm Int() để tính số tuần tại ô F3 và số ngày lẻ tại ô G3 tại 1 Khách sạn theo bảng tài liệu sau.


*

a. Tính Số tuần:

Ta có tổng số ngày ở cùng số ngày trên một tuần lễ là 7. Do đó để tính số tuần ta vẫn lấy toàn bô ngày ở chia cho 7 với lấy số nguyên của phép phân chia này. Áp dụng hàm Int() trên ô F3 ta bao gồm công thức: =Int(E3/7). Kết quả sẽ trả về là 0. Vày số ngày ngơi nghỉ E3 là 5, đề nghị lấy 5/7 hiệu quả là 0.7. Hàm Int() đang lấy số nguyên là 0.

b. Tính Số ngày lẻ:

Dựa vào số ngày ở và số ngày trên 1 tuần là 7. Bởi thế để tính số tuần ta đã lấy tổng thể ngày ở phân chia cho 7 cùng lấy số dư của phép phân tách này. Áp dụng hàm Mod() tại ô G3 ta bao gồm công thức: =Mod(E3,7). Kết quả đã trả về là 5. Ví số ngày sinh hoạt E3 là 5, bắt buộc lấy 5 chia 7 tác dụng được 0 dư 5. Hàm Mod() mang số dư của phép chia cần được tác dụng là 5.