Excel mang đến socialgame.vn 365 Excel mang đến socialgame.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng FORECAST. Hàm LINEARvà FORECAST vào socialgame.vn Excel.

Bạn đang xem: Hàm ngoại suy trong excel


Lưu ý: Trong Excel 2016, hàm FORECAST vẫn được thay thế sửa chữa bằng FORECAST. TUYẾN TÍNH như một phần của các hàm dự đoán mới. Cú pháp và phương pháp dùng hai hàm là hệt nhau nhưng hàm FORECAST cũ hơn cuối cùng sẽ bị loại bỏ khỏi. Hàm này vẫn sẵn có để đảm bảo tính tương hợp sau này nhưng hãy cân nhắc dùng tác dụng FORECAST mới. Cố vào đó, hàm LINEAR.


Mô tả

Tính toán hoặc dự đoán một quý hiếm tương lai bằng cách dùng các giá trị hiện tại có. Quý hiếm tương lai là một giá trị y cho một giá trị x vẫn cho. Quý hiếm hiện gồm là các giá trị x vẫn biết và cực hiếm y, quý hiếm tương lai được dự đoán bằng cách dùng hồi quy con đường tính. Bạn có thể dùng những hàm này để dự đoán doanh số, những yêu mong hàng tồn kho hoặc xu hướng tiêu cần sử dụng trong tương lai.

Cú pháp

FORECAST.LINEAR(x, known_y"s, known_x"s)

- hoặc -

FORECAST(x, known_y"s, known_x"s)

DỰ BÁO/DỰ BÁO. Cú pháp hàm LINEAR có các đối số sau đây:

Đối số

Bắt buộc

Tham chiếu tới

x

Điểm dữ liệu mà bạn muốn dự đoán một giá bán trị mang lại nó.

known_y"s

Mảng nhờ vào của mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

known_x"s

Mảng độc lập của mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Xem thêm: Làm Cách Tính Tổng Số Giờ Trong Excel ? Cộng Hoặc Trừ Thời Gian

Chú thích

Nếu x chưa phải là số, FORECAST với FORECAST. LineAR trả về giá bán #VALUE! .

Nếu known_y của hoặcknown_x trống hoặc một có rất nhiều điểm tài liệu hơn các điểm dữ liệu khác, FORECAST cùng FORECAST. LineAR trả về giá #N/A.

Nếu phương không nên của known_x bằng không, thì forecast cùng FORECAST. LineAR trả về giá bán #DIV/0! .

Phương trình của FORECAST và FORECAST. LINEAR là a+bx, vào đó:

*

và:

*

và trong những số ấy x với y là những số trung bình mẫu AVERAGE(known_x"s) với AVERAGE(known y"s).

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, nhận F2 và tiếp nối nhấn Enter. Trường hợp cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.