Đại thừa buổi tối thượng luậnhoặcCứu cánh độc nhất vô nhị thừa bảo tính luận(sa.mahāyānottaratantra)Pháp pháp tính biệt lập luận(sa.dharmadharmatāvibaṅga)Trung biên sáng tỏ luận(sa.madhyāntavibhāga-śāstra)Hiện quán trang nghiêm luận(sa.abhisamayālaṅkāra)Đại thừa khiếp trang nghiêm luận(sa.mahāyānasūtralaṅkāra)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*