Tra cứu chữ số La mã

Con số:
*
Chữ số La mã:

Biểu vật dụng chữ số la mã

1 5 10 50 100 500 1000
Tôi V X L C D M
Con sốSố La MãPhép tính
0 không xác định
1 Tôi 1
2 II 1 + 1
3 III 1 + 1 + 1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5 + 1
7 VII 5 + 1 + 1
8 VIII5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10 + 1
12 XII 10 + 1 + 1
13 XIII10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 Lần máy XVI 10 + 5 + 1
17 XVII10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
20 XX 10 + 10
21 XXI 10 + 10 + 1
22 XXII10 + 10 + 1 + 1
23 XXIII10 + 10 + 1 + 1 + 1
24 XXIV10 + 10-1 + 5
25 XXV 10 + 10 + 5
26 XXVI10 + 10 + 5 + 1
27 XXVII10 + 10 + 5 + 1 + 1
28 XXVIII10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
29 XXIX10 + 10-1 + 10
30 XXX 10 + 10 + 10
31 XXXI10 + 10 + 10 + 1
32 XXXII10 + 10 + 10 + 1 + 1
33 XXXIII10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
34 XXXIV10 + 10 + 10-1 + 5
35 XXXV10 + 10 + 10 + 5
36 XXXVI10 + 10 + 10 + 5 + 1
37 XXXVII10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
38 XXXVIII10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
39 XXXIX10 + 10 + 10-1 + 10
40 XL 50-10
41 XLI 50-10 + 1
42 XLII50-10 + 1 + 1
43 XLIII50-10 + 1 + 1 + 1
44 XLIV50-10-1 + 5
45 XLV 50-10 + 5
46 XLVI50-10 + 5 + 1
47 XLVII50-10 + 5 + 1 + 1
48 XLVIII50-10 + 5 + 1 + 1 + 1
49 XLIX50-10-1 + 10
50 L 50
51 LI 50 + 1
52 LII 50 + 1 + 1
53 LIII50 + 1 + 1 + 1
54 CUỘC SỐNG 50-1 + 5
55 LV 50 + 5
56 LVI 50 + 5 + 1
57 LVII50 + 5 + 1 + 1
58 LVIII50 + 5 + 1 + 1 + 1
59 LIX 50-1 + 10
60 LX 50 + 10
61 LXI 50 + 10 + 1
62 LXII50 + 10 + 1 + 1
63 LXIII50 + 10 + 1 + 1 + 1
64 LXIV50 + 10-1 + 5
65 LXV 50 + 10 + 5
66 LXVI50 + 10 + 5 + 1
67 LXVII50 + 10 + 5 + 1 + 1
68 LXVIII50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
69 LXIX50 + 10-1 + 10
70 LXX 50 + 10 + 10
71 LXXI50 + 10 + 10 + 1
72 LXXII50 + 10 + 10 + 1 + 1
73 LXXIII50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
74 LXXIV50 + 10 + 10-1 + 5
75 LXXV50 + 10 + 10 + 5
76 LXXVI50 + 10 + 10 + 5 + 1
77 LXXVII50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
78 LXXVIII50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
79 LXXIX50 + 10 + 10-1 + 10
80 LXXX50 + 10 + 10 + 10
81 LXXXI50 + 10 + 10 + 10 + 1
82 LXXXII50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
83 LXXXIII50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
84 LXXXIV50 + 10 + 10 + 10-1 + 5
85 LXXXV50 + 10 + 10 + 10 + 5
86 LXXXVI50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
87 LXXXVII50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
88 LXXXVIII50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
89 LXXXIX50 + 10 + 10 + 10-1 + 10
90 XC 100-10
91 XCI 100-10 + 1
92 XCII100-10 + 1 + 1
93 XCIII100-10 + 1 + 1 + 1
94 XCIV100-10-1 + 5
95 XCV 100-10 + 5
96 XCVI100-10 + 5 + 1
97 XCVII100-10 + 5 + 1 + 1
98 XCVIII100-10 + 5 + 1 + 1 + 1
99 XCIX100-10-1 + 10
100 C 100
200 CC 100 + 100
300 CCC 100 + 100 + 100
400 CD 500-100
500 D 500
600 DC 500 + 100
700 DCC 500 + 100 + 100
800 DCCC500 + 100 + 100 + 100
900 CM 1000-100
1000M 1000

Biểu đồ rất có thể in được chữ số La Mã ►

Vinculum

Con sốSố La MãPhép tính
5000V
10000X
50000L
100000C
500000D
1000000M

Apostrophus

Con sốSố La MãPhép tính
500 IↃ
1000CIↃ hoặc ↀ
5000Tôi hoặc ↁ
10000CCIↃↃ hoặc ↂ
50000Tôi hoặc ↇ
100000CCCIↃↃↃ hoặc ↈ

Năm bằng chữ số la mã

NămSố la mã
1000M
1100MC
1200MCC
1300MCCC
1400MCD
1500MD
1600MDC
1700MDCC
1800MDCCC
1900MCM
1990MCMXC
1991MCMXCI
1992MCMXCII
1993MCMXCIII
1994MCMXCIV
1995MCMXCV
1996MCMXCVI
1997MCMXCVII
1998MCMXCVIII
1999MCMXCIX
2000MM
2001MMI
2002MMII
2003MMIII
2004MMIV
2005MMV
2006MMVI
2007MMVII
2008MMVIII
2009MMIX
2010MMX
2011MMXI
2012MMXII
2013MMXIII
2014MMXIV
2015MMXV
2016MMXVI
2017MMXVII
2018MMXVIII
2019MMXIX
Năm 2020MMXX
Năm 2021MMXXI
2022MMXXII
2023MMXXIII
2024MMXXIV
Năm 2025MMXXV